VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A ZMLUVNÉ PODMIENKY PRENÁJMU
KARAVANU ALEBO AUTOKARVANU, KARAVANY SENEC, s.r.o.

 1. ÚVODNE USTANOVENIA A PREDMET PRENÁJMU

  1. Tieto všeobecné zmluvné a obchodné podmienky (VOZP) spoločnosti KARAVANY SENEC, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03, Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 54 323 185, vedenej na Okresnom súde Bratislava I, Vložka číslo: 157714/B („Prenajímateľ“) sú neoddeliteľnou súčasťou nájomnej zmluvy („Nájomná zmluva“). Upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi prenajímateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou („Nájomca“) vyplývajúce z Nájomnej zmluvy o prenájme karavanu, autokaravanu, prípadne ďalšieho príslušenstva. Táto Nájomná zmluva bude obsahovať parametre nájmu, ktoré si zvolil Nájomca a bude podpísaná pri preberaní predmetu nájmu oboma zmluvnými stranami.
  2. Predmetom nájomnej zmluvy je karavan, alebo autokaravan, ktorý si Nájomca rezervoval cez rezervačný formulár na internetovej stránke Prenajímateľa – www.karavanysenec.sk.
  3. Prenajímateľ dáva na dočasné užívanie karavan alebo autokaravan, spolu so základným vybavením, prípadne doplnkovým vybavením. Predmet nájmu a jeho dohodnuté vybavenie je špecifikované v nájomnej zmluve a preberacom a odovzdávacom protokole, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou nájomnej zmluvy.
 2. PRÁVA A POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA

  1. Prenajímateľ v termíne dohodnutého odovzdania odovzdá karavan, alebo autokaravan skontrolovaný, vyčistený s kompletnými dokumentami (Osvedčenie o evidencii časť I., STK, Zákonná poistka) a jednou kompletnou zostavou kľúčov. Karavan, alebo autokaravan bude pri odovzdaní v bezchybnom technickom stave, dôkladne čistý.
  2. Prenajímateľ dáva na vedomie Nájomcovi že karavan alebo autokaravan môže byť vybavený lokalizačným systémom pre sledovanie polohy a rýchlosti.
  3. Nájomca je povinný si pozrieť inštruktážne video, ktoré mu bude zaslané na ním uvedenú emailovú adresu v rezervačnom formulári s dostatočným časovým predstihom pred začatím nájmu.
  4. Prenajímateľ ma právo neuzavrieť zmluvu s potenciálnym nájomcom aj po uhradení rezervačnej platby za predmetný prenájom a zároveň je povinný do 5 pracovných dní od oznámenia odmietnutia uzavretia zmluvy túto platbu vrátiť na účet z ktorého bola Nájomcom zaplatená.
  5. Prenajímateľ si vyhradzuje právo na náhradu karavanu alebo autokaravanu bez odsúhlasenia Nájomcom. Túto zmenu môže vykonať na základe interných, technických alebo bezpečnostných dôvodov, ktoré oznámi Nájomcovi pred podpísaním nájomnej zmluvy.
 3. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJOMCU

  1. Nájomca pri rezervácií bezvýhradne súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.
  2. Nájomca udeľuje súhlas s vytvorením kópie občianskeho a vodičského preukazu.
  3. Nájomca má povinnosť skontrolovať si technický stav karavanu alebo autokaravanu pri preberaní a taktiež pred každou jazdou a zistenie závad musí bezodkladne nahlásiť Prenajímateľovi.
  4. V prípade že je Nájomca právnická osoba, tak štatutárny orgán, ktorý podpisuje tieto VOZP a Nájomnú zmluvu sa zaväzuje vysporiadať všetky záväzky, ktoré nesplní Nájomca do 30 dní od ich vzniknutia.
  5. Nájomca musí cesty mimo hraníc Európskej únie vopred nahlásiť Prenajímateľovi a musí ich mat písomne odsúhlasené v opačnom prípade ma zakázané s karavanom, alebo autokaravanom opustiť hranice Európskej únie.
  6. Nájomca je povinný chrániť karavan alebo autokaravan úplným zatvorením všetkých okien a zamykaním dverí, taktiež použitím všetkých inštalovaných a dodaných bezpečnostných prvkov pri preberaní karavanu alebo autokaravanu.
  7. Nájomca je povinný chrániť karavan alebo autokaravan úplným zatvorením všetkých okien a zamykaním dverí, taktiež použitím všetkých inštalovaných a dodaných bezpečnostných prvkov karavanu alebo autokaravanu.
  8. Nájomca ma zakázané v karavane alebo autokaravane používanie chemických látok, fajčiť (ani tesnej blízkosti s otvorenými dverami alebo oknami), používať sviečky, a iné zdroje otvoreného ohňa, s výnimkou plynového variča Dometic a zabudovaného vybavenia.
  9. Nájomca sa zaväzuje používať karavan, alebo autokaravan len na účely, na ktoré tento dopravný prostriedok obvykle slúži – rekreácia. Zakázane je používať karavan, alebo autokaravan na: obchodné aktivity akéhokoľvek druhu, mobilný stánok s občerstvením, komerčná preprava tovaru alebo osôb, účasť v športových podujatiach a jazdiť s karavanom, alebo autokaravanom po nespevnených komunikáciách mimo priestoru kempingu.
  10. Nájomca nie je oprávnený zveriť karavan, alebo autokaravan ani ich prenajímať ďalším osobám.
  11. Nájomca nemá oprávnenie vykonávať na predmete prenájmu zmeny, alebo úpravy bez súhlasu Prenajímateľa.
  12. Nájomca ma zakázané umožniť vstup do karavanu alebo autokaravanu zvieratám – domácim, alebo voľne žijúcim.
  13. Nájomca ma zakázané umožniť vstup osôb na konštrukciu karavanu alebo autorakavanu(strecha, nosič na bicykle,..)
  14. Nájomca je povinný používať zabezpečovacie zariadenie prípojného zariadenia karavanu pri každom odstavení karavanu alebo aj počas jazdy zároveň nesmie karavan, alebo autokaravan nechávať bez dohľadu a odstavovať na nestrážených parkoviskách alebo ho odpojiť od ťažného vozidla na nestrážených miestach mimo miestach na to určených – kemping.
  15. Nájomca zodpovedá za škodu vzniknutú stratou dokladov a kľúčov od karavanu alebo autokaravanu, prípadne zabezpečovacích komponentov predmetu nájmu.
 4. OBJEDNÁVKA NÁJMU KARAVANU ALEBO AUTOKARAVANU

  1. Nájomca si objednáva karavan, alebo autokaravan prostredníctvom rezervačného formulára na internetovej stránke Prenajímateľa – www.karavanysenec.sk. Nájomca sa zaväzuje uvádzať vždy pravé, úplné a platné údaje o svojej totožnosti, meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, alebo sídla právnickej osoby, telefonický a e-mailový kontakt, prípadne ďalšie vyžadované údaje prenajímateľom.
  2. Nájomca je po doručení e-mailovej správy povinný uhradiť prenajímateľovi rezervačný poplatok nájomného („rezervačný poplatok“) podľa pokynov e-mailovej správy a to najneskôr do 3 pracovných dní od odoslania objednávky. Rezervačný poplatok je 100% ceny nájomného.
  3. Zmluvný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom vzniká doručením potvrdenia rezervácie, ktoré prenajímateľ zasiela nájomcovi elektronickou poštou (e-mailom).
 5. PLATOBNÉ A NÁJOMNÉ PODMIENKY

  1. Nájomca je povinný zaplatiť vratnú kauciu pred začiatkom prenájmu vo výške
   – za karavan 700,- EUR
   – za autokaravan 1200,- EUR
  2. Vratná kaucia musí byť pripísaná na účet Prenajímateľa pred odovzdaním karavanu alebo autokaravanu.
  3. V prípade odstúpenia od predmetného nájmu je povinný nájomca zaplatiť prenajímateľovi pokutu za zrušenie:
   – viac ako 60 dní pred termínom prevzatia – 10% z celkovej ceny prenájmu
   – menej ako 35 dní pred termínom prevzatia – 30% z celkovej ceny prenájmu
   – menej ako 21 dní pred termínom prevzatia – 60% z celkovej ceny prenájmu
   – menej ako 14 dní pred termínom prevzatia – 90% z celkovej ceny prenájmu
   – menej ako 4 dni pred termínom prevzatia – 100% z celkovej ceny prenájmu
  4. Zmenu rezervácie zo závažných dôvodov, ktoré znemožňujú začiatok čerpania nájmu na strane nájomcu (choroba, úraz,…) si vyhradzuje Prenajímateľ prehodnotiť a má právo si vyžiadať dôkazy. Na základe ich posúdenia prehodnotí poplatok za zmenu termínu rezervácie.
  5. V prípade odsúhlaseného predĺženia nájmu (bod 7.d,) má Nájomca právo uplatniť si rozdiel medzi skutočne využitým a zaplateným počtom dní prenájmu odrátaním z kaucie, alebo ho Nájomca zaplatí priamo Prenajímateľovi.
  6. Prenajímateľ sa po vrátení karavanu, alebo autokaravanu zaväzuje vrátiť kauciu Nájomcovi, po bezškodovom skončení preberacieho konania a to najneskôr do 3 pracovných dní.
 6. OBSAH NÁJMU

  1. Nájomné predmetného karavanu alebo autokaravanu obsahuje:
   – Bežné opotrebenie
   – Zákonné poistenie a Havarijné poistenie so spoluúčasťou nájomcu 5%(min. 600EUR), ktorá bude v prípade škodovej udalosti odpočítaná z kaucie. Za škody ktoré nebudú hradené havarijným poistením nesie zodpovednosť Nájomca.
   – Prevádzkové kvapaliny, prostriedky do chemického WC, kuchyne, toaletný papier
   – Obliečky matracov, komfortné koberce
   – Exteriérová markíza/slnečná clona, vonkajší koberec, napájací elektrický kábel 230V-25m, hadica na čerstvú vodu
   – 1x 10kg tlaková plynová fľaša (Propán)
   – Diaľničná známka: Slovensko, Rakúsko(iba pre autokaravany)
   – Denný priemer kilometrov – 250km
   – Doplnkové služby podľa objednávky
  2. Nájomné predmetného karavanu alebo autokaravanu neobsahuje:
   – Nadmerné opotrebenie
   – Servisný poplatok
   – Pokuty, mýta a iné cestné poplatky, ktoré vzniknú používaním.
   – Pohonné hmoty (Autokaravan má pri prevzatí plnú nádrž PHM, rovnako má povinnosť Nájomca vrátiť vozidlo s plnou nádržou PHM)
   – Opravy, prípadne výmeny doplnkov a príslušenstva
   – Prekročenie denného limitu
 7. ODOVZDANIE A PREVZATIE

  1. Prenajímateľ odovzdá vo vopred dohodnutom čase do užívania Nájomcovi karavan, alebo autokaravan medzi 15:00 až 18:00 na adrese Vrabčia, Senec. Nájomca vráti karavan, alebo autokaravan na tej istej adrese medzi 08:00 až 10:00, pokiaľ sa nedohodnú inak.
  2. Pri odovzdaní Prenajímateľ pripraví preberací protokol, ktorý je povinný Nájomca preštudovať a potvrdiť svojim podpisom po kompletnom skontrolovaní karavanu, alebo autokaravanu.
  3. Nájomca môže vrátiť karavan, alebo autokaravan aj pred uplynutím doby prenájmu, ale v tomto prípade nemá nárok na kompenzáciu časti nevyužitého nájmu. Nájomca má povinnosť kontaktovať Prenajímateľa vopred pre odsúhlasenie presného času vrátenia karavanu alebo autokaravanu.
  4. Dĺžka prenájmu môže byť predĺžená jedine potvrdením Prenajímateľom emailom alebo SMS, kde bude presne špecifikovaný čas predĺženia.
  5. Pri ukončení nájmu je Nájomca povinný vrátiť autokaravan s plnou palivovou nádržou.
  6. Nájomca musí vrátiť všetky kľúče a doklady, ktoré dostal od Prenajímateľa pri prebratí do užívania.
  7. Nájomca vracia karavan, alebo autokaravan čistý (znečistený bežným užívaním) s vyprázdnenou a vyčistenou kazetou pre WC, prázdnou nádržou na vodu a odpadovú vodu, prípadne uloženým riadom v boxe, v ktorom bol prevzatý.
  8. Pri vrátení je Nájomca povinný upovedomiť Prenajímateľa na prípadné vady, poškodenia, znečistenia, ktoré vznikli počas nájmu. Následne si vyhradzuje Prenajímateľ čas na úplnú kontrolu karavanu, alebo autokaravanu, ktorý je maximálne 3 pracovné dni.
 8. PREVÁDZKA KARAVANU ALEBO AUTOKARAVANU

  1. Nájomca a vodič musia v deň nájmu dosiahnuť vek minimálne 25 rokov
  2. Vodič, ktorý bude viesť karavan, alebo autokaravan musí mať minimálne 4 roky skúsenosti s vedením motorových vozidiel.
  3. Počas prevádzky karavanu alebo autokaravanu je Nájomca povinný nepreťažovať vozidlo a nepoužívať ho väčším počtom osôb, než je v danom karavane alebo autokaravane povolené.
  4. Nájomca má zakázané vo vnútornom priestore karavanu prepravovať osoby, bicykle, lyže, prípadne iné športové alebo prepravné prostriedky.
  5. Nájomca si uvedomuje maximálnu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy (autokaravan, prípadne automobil + karavan), pri celkovej hmotnosti do 3500kg potrebuje vodič vodičské oprávnenie skupiny B, pri celkovej hmotnosti 3500 kg až 4250kg potrebuje vodič vodičské oprávnenie skupiny B96 a pri celkovej hmotnosti 3500 kg až 7500kg potrebuje vodič vodičské oprávnenie skupiny BE.
  6. Pred jazdou musí Nájomca skontrolovať a zabezpečiť:
   – uzatvorenie všetkých okien, vnútorných dvierok, servisných dvierok, krytiek vody a el. pripojenia a dverí, zasunutie nástupného schodíka
   – zdvihnúť oporné nohy na karavanoch
   – stôl dať do polohy na transport
   – odpojiť mover z režimu použitia a odtiahnuť ho od kolies karavanu
   – vypnúť vnútorné osvetlenie a vypínač batérie
   – všetky vodovodné batérie dať do stavu vypnuté
   – vypustiť nádobu na vodu, odpadovú nádobu, vyprázdniť a vyčistiť WC kazetu
   – uzatvoriť plynovú tlakovú nádobu
   – dôkladne zbaliť a uskladniť exteriérové príslušenstvo (markíza, slnečná clona, stoličky, stôl,….)
   – po pripojení na ťažné zariadenia auta odbrzdiť ručnú brzdu a skontrolovať funkčnosť exteriérových svetiel karavanu.
 9. SANKCIE

  1. Ak Nájomca nevráti karavan v deň ukončenia nájmu do 17:00, tak si Prenajímateľ bude účtovať pokutu za každý začatý deň prenájmu karavanu 120 EUR a autokaravanu 200 EUR.
  2. V prípade, že Nájomca prekročí maximálny denný priemer kilometrov, bude mu Prenajímateľ účtovať 25 Centov za každý naviac kilometer.
  3. V prípade, že Nájomca poruší niektorý z bodov čl. 3 e, i, h, Prenajímateľ ma právo okamžite odstúpiť od zmluvy a nárokovať si pokutu vo výške 3500 EUR.
  4. V prípade, že Nájomca poruší bod čl. 3 k, Prenajímateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy a nárokovať si pokutu vo výške 300 EUR.
  5. Ak Nájomca stratí osvedčenie o evidencii alebo poistný preukaz, tak si Prenajímateľ bude účtovať pokutu 400 EUR.
  6. Ak Nájomca stratí akýkoľvek kľúč od karavanu, tak si Prenajímateľ bude účtovať pokutu 250 EUR za každý stratený kľuč.
  7. Ak Nájomca stratí akýkoľvek kľúč od autokaravanu, tak si Prenajímateľ bude účtovať pokutu 800 EUR za každý stratený kľuč.
  8. Ak Nájomca vráti karavan alebo autokaravan so znečisteným interiérom, súčasťami alebo príslušenstvom, tak si Prenajímateľ bude účtovať nasledovné pokuty:
   – Znečistenie kobercov, pričom nečistoty budú odstránené tepovaním: 80 EUR
   – Znečistenie kobercov, nevyčistiteľné: 350 EUR
   – Znečistenie čalúnenia sedačiek: 150 EUR
   – Nevypláchnutá kazeta od WC: 50 EUR
   – Nevypustená odpadová voda: 25 EUR
   – Znečistený priestor kazety: 100 EUR
   – Zlomená kľučka na okne: 40 EUR
   – Odlomený držiak sieťky: 35 EUR
   – Poškodené tienenie alebo sieťka na dverách: 140 EUR (v prípade nutnej výmeny + cena nové dielu)
   – Poškodené tienenie alebo sieťka na okne: 85 EUR (v prípade nutnej výmeny + cena nové dielu)
  9. Ak Nájomca vráti karavan alebo autokaravan silne znečisteným exteriérom, tak si Prenajímateľ bude účtovať pokutu 100 EUR.
  10. Ak Nájomca autokaravan s plne nedotankovanou palivovou nádržou, tak si bude Prenajímateľ účtovať pokutu za cenu chýbajúceho objemu paliva + 30Eur (dodatočný manipulačný poplatok).
  11. V prípade, že Prenajímateľovi bude doručená pokuta za porušenie dopravných predpisov za obdobie doby nájmu, bude táto pokuta fakturovaná Nájomcovi spolu s administratívnym poplatkom 30 EUR
 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Nájomca potvrdzuje, že si prečítal tieto VOZP s porozumením a bez výhrad súhlasí podmienkami na znak čoho vytvoril rezerváciu prostredníctvom rezervačného formulára na internetovej stránke prenajímateľa – www.karavanysenec.sk
  2. Tieto VOZP sú v súlade so zákonom číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podliehajú platnej legislatíve Slovenskej republiky.
  3. Nájomca identifikovaný predloženými úradnými dvomi dokladmi udeľuje súhlas spoločnosti KARAVANY SENEC, s.r.o. v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zhotovenie, spracúvanie a archiváciu fotokópie úradného dokladu za účelom ochrany právom chránených záujmov prevádzkovateľa predovšetkým pri jednoznačnej identifikácii dotknutej osoby, ktorá uzatvorila s Prenajímateľom zmluvu o nájme karavanu, alebo autokaravanu. Tento súhlas sa poskytuje Prenajímateľovi na obdobie trvania a z dôvodu archivácie iba v rozsahu nevyhnutnom pre daný účel a daňové povinnosti, ku ktorým bol zaznamenaný a uchovaný.